Այս կախարդական յուղը մի գիշերում կարող է մաքրել ձեր դե մքը պզ ուկներից, բու ժել մրս ածությունն ու սն կային հիվ անդությունները. Ցանկը շատ երկար է

ВИДЕО

Այս կախարդական յուղը մի գիշերում կարող է մաքրել ձեր դեմքը պզու կներից, բու ժել մրս ածությունն ու սնկայ ին հ իվանդությունները… ցանկը շատ երկար է… Մելալեուկայի յուղը, որ հայտնի է, որպես թեյի ծառի յուղ, իրենցից ներկայացնում է եթերային յուղ, որ պարունակում է 92 տարբեր տեսակի բաղադրիչներ:

Մելա լեուկայի հատկություններն անհամար են, սակայն փորձենք թվարկել որոշները. հակ աբակ տերիալ, հակ աինֆեկցիոն, հակաբ որբոքային, անտիսե պտիկ, հակավի րուսային, հական եխիչ, նպաստում է մարսողության լավացմանը, բարձրացնում է իմու նիտետը, անա լգետիկ, վերականգնում է հյուսվ ածքները: Այս յուղի կիրառման մի քանի հիանալի մեթոդ Լոգա նքից հետո թեյի ծառի յո ւղը քսեք եղո ւնգներին , և դրանք առողջ ու գեղեցիկ տեսք կունենան:

Մի քանի կաթիլ ավելացրեք դե մքի մաքրող միջոցի մեջ և կտեսնեք արդյունքը, Բակտեր իաներից ազատվելու համար մի քանի կա թիլ լցրեք ձեր ատամի խոզանակի վրա: Ներքին ընդունման համար Լուծեք 1 կաթիլը 120 մլ ջրի հետ, 1 կաթիլ յուղը ավե լացրեք տաք թեյի մեջ, կամ ցիտրուսային ըմպելիքի մեջ՝ իմո ւնիտետի ամրապ նդման համար: Ինչի դեպքում կարող եք օգտագործել թեյի ծառի յուղը ակնե, ականջի ց ավ, հերպ ես, ջրծաղիկ, տհ աճ հոտ բեր անից, բակտե րիալ ինֆե կցիաներ, սնկային ինֆեկցիաներ, շնչու ղիների հի վանդություններ, հեշտո ցային ինֆ եկցիաներ, միջատ ների կծ ածներ ։ Ուշադրություն: Յուղը հեռու տեղ պահեք երեխաներից, խուսափեք աչքերի հետ կոնտակտից:

Добавить комментарий