Մեղքերի ներման աղոթք

ИНТЕРЕСНОЕ

Բ ժշկի՛ր ինձ, Տե՛ր, հպարտությունից և ամբարտավանությունից, սնափառությունից, մարդահաճությունից և ո խակալությունից, նախանձից և ատելությունից և բոլոր չա րիքներից: Բխեցրո՛ւ, Տե՛ր, իմ գլխում վտակների աղբյուրը և ոռո գի՛ր իմ մտքերի անդաստանը, լվա՛ իմ հան ցանքների աղ տերն ու սր բի՛ր վեր քերիս թա րախը, հանի՛ր իմ մեղքերի փուշը և տնկի՛ր կենաց բույսը: Աճեցրո՛ւ, Տե՛ր, արդարությունը և նվաստացրո՛ւ անօրենությունը, մե ռցրո՛ւ մար մնի ցանկությունը և նորոգի՛ր հոգուս կենդանությունը:

Կանչի՛ր, Տե՛ր, իմ մեղանչած անձը Քեզ մոտ, քանզի չեմ համարձակվում մերձենալ Քեզ, պատկառում եմ ամ ոթից և զարհուրում եմ իմ գործերից, չունեմ համարձակություն Քո առջև, քանզի ես ինքս եմ ինձ կո րստյան մատնել: Հեռացա Քո սուրբ պատվիրաններից և մեր կացա Քո փառքից, բայց Դո՛ւ, Տե՛ր, գթա՛ ինձ, ողորմի՛ր, քանզի Քո անարատ ձեռքերի ստեղծածն եմ: Փնտրի՛ր, Տե՛ր, Քո եղծյալ ու կոր ուսյալ պատկերիս, որ մեղ քերի աղ բի և տի ղմի մեջ եմ ծածկվել, դո՛ւրս բեր Քո շնորհի ավելով և դի՛ր նախկին գանձանակի մեջ, որից ընկա:

Ապրեցրո՛ւ ինձ, Տե՛ր, երկ յուղով և հառաչանքներով, սիրով և սրբությամբ, շնորհներով և ճշմարտությամբ, գիտությամբ և բոլոր առաքինություններով: Փրկի՛ր ինձ, Տե՛ր, մարդկային գովեստից, փառքից ու մեծարումներից, քանզի լույս կարծելով խավարիս՝ բարին են համբավում իմ՝ եղկելիիս ու ողորմելիիս մասին: Ինձ առաքինի են համբավում, մինչդեռ ես ող բալի եմ և անթիվ մեղքերով լի: Ծածկի՛ր ինձ, Տե՛ր, սուտ գո վեստների և երանիների լույսից, քանզի չգիտեն իմ մե ղքերը:

Ինձ սուրբ եմ ցույց տալիս և լի եմ աղ տեղությամբ, կերպարանվում եմ առ աքինությամբ և անա ռակությամբ ապրում, փայլում եմ երկ յուղածությամբ և ընթանում ար դահաճությամբ, ճանաչում եմ ճշմարտությունը և սուտ խոսում, գիտեմ արդարությունը և անօրենություն եմ գործում: Չեմ կարող, Տե՛ր, անհույս լինել, քանզի ո ղորմած ես և գ թած, և անճառ փա ռք խոստացար դարձի եկած մե ղավորին, սակայն ես զարհուրում ու դ ողում եմ և եր կնչում եմ իմ բազում և անթիվ մեղքերից, քանզի պարտվելով խա բվեցի որ սողից և արդ, ի՞նչ կլինեմ ե ղկելիս, որ տարակուսած եմ կյանքից:

Քո առջև եմ ընկնում և թողությո՛ւն հայցում իմ մեղքերին. ընդունի՛ր իմ պաղատանքները և քավի՛չ եղիր հանցանքներիս, պայծառացրո՛ւ և լուսավորի՛ր իմ խորհուրդներն ու միտքը, կարո՛ղ դարձրու իմ մար մինը՝ անդադար Քո սուրբ անվան փառաբանության մեջ մնալու: Հաղո՛րդ դարձրու ինձ, Տե՛ր, Քո աստվածային սիրուն՝ սիրելու Քո պատվիրանները և գալու Քո ճանապարհով, չա րչարվելու մինչ ի մա հ Քո անվան համար, մտնելու փառքի մեջ, դասվելու Քո սուրբերի շարքը և միշտ ուրախանալու Քո կամարարների հետ:

Շնորհի՛ր ինձ, Տե՛ր, աչքերի լաց, արցունքների հոսում, մեղքերի սուգ, սրտի եր կյուղ, ոս կորների սար սափ և դ ող տանջանքների ա հից, կենաց ճանապարհ և անդադար պաղատանքներ: Փրկիր երևացող և աներևույթ թշ նամուց և արժանավորիր գոհությամբ փառավորել Քեզ, Հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից: Ամեն:

Добавить комментарий