Ժամանակով փորձված. Ավանդական միջոց ատամի անտանելի ցա վի դեմ

ИНТЕРЕСНОЕ

Ինչ անել, եթե ա տամը ցա վում է և հա բեր չկան: Փորձենք հեռացնել ա տամի ցա վը ժողովրդական միջոցների օգնությամբ: Համոզված եմ, որ նրանց մեծ մասը միշտ կգտնվի տանը ։ Դա կարող է լինել տարբեր հա կասե պտիկ լու ծու յթներով ո ղո ղումներ, ա տամի կամ այ տերի վրա որոշակի նյութերի տեղադրում, երբեմն նույնիսկ անսպասելի նյութերի: Ինչով ո ղողել բե րանը, ա տամի ցա վի ժամանակ։

Ո ղո ղումը տարածված և բավականին արդյունավետ ժողովրդական միջոց է ա տամի ցա վի դեմ: Ես ինքս սովորաբար այս մե թոդն եմ օգտագործում: Բ ժիշկ ները նույնպես միշտ խորհուրդ են տալիս առաջին հերթին լվանալ բե րանը սո դայի լու ծույթով: Միջոցները պետք է օգտագործվեն միայն գ ոլ վիճակով, ոչ տաք և ոչ սառը, որպեսզի այլևս չգր գռի հի վանդ տեղը:

Պետք է հաշվի առնել, որ ճիշտ չէ պարզապես ո ղո ղել և անմիջապես թ քել լու ծույթը, այլ պահել այն բ երանի մեջ առնվազն մեկ մեկուկես րոպե: Վերցրեք մի ամբողջական բաժակի չափով պատրաստված միջոց և օգտագործեք այն մի ընթացակարգում: Սովորաբար ցա վը կամաց-կամաց թու լանում է, իսկ նրա նորից հայտնվելու դեպքում, ո ղող ումները կրկնվում են:

Ո ղողու մների համար օգտագոծեք․ սո դա, աղ, յ ոդ, պր ոպո լիսի թուրմ, ջր ածնի պերօ քսիդ, խոտաբույսեր։ Սո դայի լու ծույթը պատրաստելու համար, մի թեյի գդալ սո դայի վրա լցնել 250 մլ ե ռա ցրած ջուր, այն բանից հետո,երբ սո դան կմարի և կազմը կսառչի մի քիչ, կարող եք կիրառել: Աղ լու ծում են նույն քանակությամբ մի բաժակ գ ոլ ջրի մեջ: Սո դան և աղը լավ են աշխատում երկուսով, այդ դեպքում պետք է վերցնել յուրաքանչյուրից կես թեյի գդալ: Դրանց կարող են ավելացվել 2-3 կաթիլ  յ ոդ: Արտաքին միջոցներ ա տամի ցա վի բու ժման համար։

Ալ ոե: Այս բույսից պոկում են տերևը, կտ րում են երկայնքով, կտ րում են մի փոքր կտոր և հյութալի կտորի հետ միասին դնում են լն դին: Կան դեպքեր, ես կարդացել եմ մեկնաբանություններում, որ մի փոքր մաս են կ տրում, դրսի կողմից կապում են այ տին և երկու ժամ հետո ց ավը անցնում է: Պրո պոլիս: Պարզապես հրաշալի է, եթե դուք ունեք մի կտոր պրո պոլիս:

Այն պետք է մանրակրկիտ մեր սվի ձեռքում, քանի որ այն պահվում է սառնարանում և ունի բավականաչափ ամուր ձև: Բացի այդ, Պրո պոլ իսը սկսում է աշխատել 36-37 աստիճանից բարձր ջեր մաստիճանում, հակառակ դեպքում այն ազդեցություն չի ունենա, իսկ ձեռքի մեջ այն պարզապես կտաքանա:Մե րսված կտորը նույնպես դրվում է հի վանդ ատամի լ նդի և / կամ հենց ատ ամի վրա:

Թեյի ծառի , մեխակի, անա նուխի յուղերից ցանկացածը պետք է լցնել բա մբակյա տամ պոնի վրա և դնել ատ ամի վրա: Ալ ոեյի հյութ, կալանհոե, ե զան լե զու: Այս դե ղաբու յսերից ճ զմել մի քիչ հյութ և բամ բակյա տա մպոնի օգտագործումով թեթևացնել ատամի ցա վը: Սպ իրտ պարունակող թու րմեր: Ցա վը լավ կհեռացնեն օ ղու, կո նյակի և ցանկացած սպի րտի հիմքով թու րմերը՝ վալ եր իանա, վա լոկա րդին, կա լենդ ուլա: Այն քսվում է տապ ոնին և օգտագործվում վերը նշված ձևերով:

Ճա րպ: Ատ ամի ցա վի դեմ հին ժողովրդական միջոց է մի փոքր կտոր անալի ճա րպը, այն պարզապես դնում են ատ ամի վրա: Սխտոր: Հետաքրքիր է, որ սխտորը նույնպես արդյունավետ է ատ ամի ց ավի դեպքում: Դուք կարող եք ատ ամի վրա դնել սխտորի կես ատամիկ: Նաև դուք կարող եք մանր կտրա տած սխտորին աղ խառնել,դա լցնել բա մբակի վրա և դնել հի վանդ տեղի վրա: Սոխ: Նույն ցա վազ րկող ազդեցությունն ունի նաև սոխը, որի մի կտորը կարող եք պարզապես ծամել:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *