Եթե այսպիսի սպասք ունեք, վստահորեն դեն նետեք

ИНТЕРЕСНОЕ

Ալ յումինը քաղաքակրթության և առաջընթացի ծնունդն է։ Միայն 20-րդ դարի կեսերին հնարավորություն ստեղծվեց «արծաթի փոխարինողը» զանգվածաբար արտադրելու համար։ Econet.ru-ն գրում է, որ հրաշք մետաղն ապահովում է ինքնաթիռներով և էլե կտրական լարերով, մատչելի խոհանոցային սպասքով և ամենօրյա օգտագործման տեխնիկայով՝ փոխարենն ազդելով մեր առո ղջության վրա։

Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ կուտակվելով օր գանիզմում, ալյումինը սպա նում է ուղ եղի բջ իջները, ան եմիա և ար թրիտ է առաջացնում, խանգարում որոշ ֆեր մենտների արտադրությանը։ Ալյու մինի մեծ քանակը նպաստում է նաև օս տեոպ արոզի առաջացմանը։ Ալյումինե սպասքը վտ անգավոր է․ Վերջերս իրականացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ չնայած ալյումինը ծանր մետաղ չէ, սակայն կարող է վտա նգավոր լինել մարդու առո ղջության համար։

Ալյումինը մարդու օր գանիզմ մտնում է հիմնականում ջրի միջոցով։ Ջրից մարդ ստանում է ալյումինի 5-8 տոկոս։ Որոշ դեպքերում ալյումինի քանակը կարող է ավելանալ երկու և ավելի անգամ։ Ալյումինի մակարդիչներն օգտագործվում են ջրի մաքրման համար, դրանք մաքրում են վտա նգավոր երևույթների 60-80 տոկոսը։ Դրանք մատչելի են, լավ հետազոտված, օգտագործման երկար պատմություն ունեն, սակայն աղբյուրի բարձր աղ տոտ վածության դեպքում բարձր չափաբաժիններ են պահանջվում, ինչը հանգեցնում է արդեն մաքրված ջրում ալյումինի իոնների կոն ցենտրա ցիայի։ Սա կոչվում է «երկրորդական աղ տոտում»։

Գոյություն ունեն նաև այլ աղբյուրներ, որոնցով ալյումինի իո նները մտնում են մարդու օր գանիզմ։ Դրանք այսօր ավելի քիչ են ուսումնասիրված։ Ընդունված է կարծել, որ ալ յումինը մարդու օր գանիզմ կարող է մտնել նաև օդի, կոս մետիկ միջոցների, դե ղորայքի, ինչպես նաև ալյումինե սպասքի միջոցով, որում պատրաստվում է մթերքը։

Իրականում ալյումինը կարևոր կենս աբանական դեր ունի օր գանիզմում, սակայն առավել քան 30 տարի առաջ հայտնի է դարձել այն մասին, որ այն կարող է վտա նգավոր լինել օր գանիզմի համար։ Մոսկվայի հիգ իենայի ինստիտուտը հաստատել է ալյումինի վտ անգավորության մասին եզրահանգումները։ Պարզվում է՝ այն փոխում է բջ իջներում էնե րգիայի փոխանակումը։

Արդյունքում՝ դրանք կորցնում են նորմալ բազմացման ունակությունը և սկսում են ք աոտիկ կերպով բաժանվել՝ առաջացնելով ուռ ուցքներ։ Ըստ որոշ մասնագետների՝ ալ յումինի կուտակումը բացասաբար է ազդում նյա րդային համակարգի գործունեության, նյո ւթափոխանակության, հատկապես հանք անյութերի փոխանակման վրա։ Սրանց շարքին կարող են ավելանալ նաև շարժողական ակտիվության խանգարումը, հիշ ողության վատ ացումը։

Ալյումինի մեծ քանակը դադարեցնում է հե մոգլո բինի սի նթեզը, առաջացնում ո սկո րների վնա սվածքներ։ Ալյումինով թունա վորվածության ֆիզիկական նշաններից կարող են լինել փխրուն ոս կորները կամ օս տեոպա րոզը, եր իկամների գործունեության խանգարումը։

Ալյումինի բա ցասական ազդեցությանը հատկապես հակված են տարեցներն ու երեխաները։ Երեխաների շրջանում սա կարող է չափից շատ դյո ւրագր գռվածության, անե միայի, գլ խացա վերի, եր իկամների, լյ արդի հի վանդու թյունների, կո լիտի պատճառ դառնալ։ Հիպ երակտ իվությունը, դեռահասների ագ րեսի վությունը, հի շողության խան գարումները, դժվարությունները սովորելիս կարող են ալյումինի ի ոնների բարձր քանակի հետևանք լինել։

Որոշ հետազոտություններում ալյ ումինի իո նների բարձր քանակը կապվում է ուղ եղի վնա սման հետ, որը բնորոշ է Ալց հեյ մերի հի վանդությանը։ Ալյումինից սպասք պատրաստելը երկար պատմություն չունի՝ 100 տարուց էլ պակաս, ի տարբերություն բրո նզի, եր կաթի, պղ նձի, ոս կու, որոնք հազարամյակներ առաջ արդեն հայտնի էին։ Ալյումինը լավ է փոխանցում ջե րմությունը, ինչի արդյունքում այսպիսի սպասքում մթերքն արագ է պատրաստվում։

Ալյումինից պատրաստված սպասքը բազմաբնույթ է։ Այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ ալյումինի վտ անգավոր հատկությունների մասին, որոշ երկրներում կրճատեցին դրանից պատրաստվող սպասքի արտադրությունը։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս ալյումինե սպասքն օգտագործել միայն ջուր ե ռացնելու նպատակով. մյուս բոլոր նյութերը բարձր ջեր մաստիճանի պայմաններում ալյումինե սպասքում ա կտիվ ռե ակցիա են առաջացնում։

Պատահական չէ, որ երեխաների համար նախատեսված հասարակական վայրերում արգելվում է ալյումինե սպասքի օգտագործումը։ Մասնագետերը նաև նշում են, որ ալյումին պարունակող տարաները ենթակա չեն մթերքների մեծ մասի պահպանման նպատակով օգտագործման: Խոսքը հատկապես աղի, շաքարի մասին է։ Ալյումինե տարայում մթերքները պահելու կամ դրանք ջեր մային մ շակման ենթարկելու դեպքում, հատկապես թ թու մթերքների դեպքում, այս էլեմենտի պարունակությունը կարող է մեծանալ ավելի քան 2 անգամ։

Добавить комментарий