Հենց հիմա վերացրեք մաստակը Ձեր կյանքից։ 6 սարս ափելի փաստ մաստակների մասին

ВИДЕО

Վերջին տասնամյակում բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել մաստակի օգտա կարությունը կամ վնա սակարությունը պարզաբանելու համար: Ձեզ ենք ներկայացնում փաստեր այս սովորության մասին. հիշե՛ք դրանք հաջորդ անգամ մաստակ ծամելիս:Կարծիք կար, որ ուտելուց առաջ մաստակ ծամելը օգնում է խափել ստա մոքսին և սովորականից քիչ ուտել, սակայն պարզվում է ընդհակառակը մաստակը նպաստում է ավելի շատ և անառո ղջ սնունդ ուտելուն:

Քու նք-ստ որինծն ոտային հո դի համա խտ անիշ

Ցանկացած մկ անի ծանրաբեռնումը կարող է հանգեցնել խնդի րների: Անընդհատ մաստակ ծամելը կարող է առաջացնել քու նք ստորինծն ոտային հ ոդի համախտ անիշ, որի ախտա նիշն է ցա վը ստորին ծն ոտը գա նգին միացնող հո դում, ծամիչ մկա ններում, ծնո տում:

Դեֆ եկացիայի հետ կապված խն դիրներ

Գրգռված աղու համախ տանիշը աղես տա մոքսային համակարգի խանգարում է, որը դրսևորվում է կծկումային ցա վերով ու կղ անքի փոփոխություններով: Մաստակը նպաստում է հավելյալ օդի կուտակման, ինչը պատճառ է դառնում մետե որիզմի և որո վայնի ցա վերի: Ավելին, մաստակի արհեստական քաղցրացնող նյութերը կարող են դիա րեայի պատճառ դառնալ:

Ատա մների քա յքայում

Փորձելով ձերբազատվել վերը նշված խնդրից, ծամում եք մաստակ ոչ թե արհեստական քաղցրացնող նյութերով, այլ շաքարով և արդյունքում կար իես եք ձեռք բերում:

Դուք ոչխարի կենսագործունեության արդյունք եք ծամում

Լանոլենը կոսմետիկ միջոցներում և մաստակում առկա նյութ է, որը փափկություն է ապահովում: Սա իհարկե վատ չէ, սակայն այս դեղին ոսկանման նյութը ոչխարների ճարպագեղձերի արտազատուկն է: Այն ստանում են ոչխարի բուրդը հատուկ ճզմիչով անցկացնելով:

Սնդիկ օրգա նիզմում

Ատ ամի արծաթե պլոմբը, որը հայտնի է որպես ամալգամ պլոմբ, կազմված է սնդիկի, արծաթի և արճճի խառնուրդից: Մաստակը կարող է անջատել սնդիկը ձեր պլոմբից: Սնդիկի բարձր մակարդակը օրգա նիզմում առաջացնում է նյա րդաբանական խնդի րներ: Պլոմբից անջատված սնդիկի փոքր քանակը Ձեզ հավանաբար չի վն ասի, սակայն ինչու՞ ռիսկի դիմել: