40-անց մարդիկ, ովքեր ուզում են դեռ երկար տարիներ ապրել առ ողջ ու առանց խնդիրների, ապա պիտի անպայման հետևեն բ ժշկի այս խորհուրդներին

ИНТЕРЕСНОЕ

Առաջին հերթին, մեծահասակները պետք է պա տվաստվեն այն հի վանդությունների դեմ, որոնց դեմ նրանք մանկության ընթացքում պաշտպանություն չեն ստացել: Եթե չեք հիշում, արդյոք պա տվաստումներ արել եք, և իմունիզացիայի վերաբերյալ բ ժշկական տվյալներ չկան, բժի շկը կուղարկի համապատասխան ան ալիզների: Անպայման պետք է ստուգել կարմ րուկի, կարմրախ տի և պարո տիտի վերաբերյալ պա տվաստումները: Կարմրա խտի նկատմամբ անհրաժեշտ քանակության հա կամարմինների բացակայությունը հատկապես վտ անգավոր է հղ իության շրջանում, ընդ որում ոչ այնքան կնոջ, որքան սա ղմի համար ։

Մեծահասակներըին, նախկինում կա րմրուկով չհ իվանդացած, կար մրուկի դեմ պա տվաստված կամ չպա տվաստված, պատ վաստվում են մինչև 35 տարեկանը: Մինչև 55 տարեկաններին ներառյալ պա տվաստում են ռի սկի խմբերին վերաբերող մեծահասակներին (բժ շկական աշխատողներ և կրթական կազմակերպությունների աշխատողներ): Ոչ միայն երեխաներին, այլև մեծահասակներին, դիֆ թերիայի և փայտացման դեմ պա տվաստումը նախատեսված է: Այդ հի վանդությունների դեմ իմու նիտետը պահպանվում է մոտ 10 տարի։ Հետևաբար, բոլոր մեծահասակները (առանց տարիքային սահմանափակման)

պետք է պա տվաստումներ կատարեն դի ֆթերիայի և փա յտացման դեմ յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ: Մեկ անգամ 23-29 տարեկանում  անհրաժեշտ է պ ատվաստվել տու բերկուլյոզից: Ավելի լավ է մինչև 30 տարեկան, ավելի ուշ դա իմաստ ունի միայն հի վանդների հետ շփվելիս: Մինչև իննիսունական թվականները ծնված մարդիկ սովորաբար դեռ չեն պա տվաստվել հեպա տիտ B-ի դեմ: Համապատասխանաբար, նրանք բոլորը պետք է ամբողջական պա տվաստումներ անցնեն: Հատկապես կարևոր է հեպ ատիտ B-ի դեմ պա տվաստումը բու ժաշխատողների և ար յան հետ շփվող այլ անձանց համար: Նյութը պատրաստեց՝ https://news29post.com/