ՃՈ հայտարարությունը բոլոր վարորդների համար․ տեղյակ պահեք բոլորին, որ այսուհետ

ИНТЕРЕСНОЕ ПОЛИТИКА

Ճանապարհային ոստիկանությունից հայտնում են․ «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով, տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հապաղումներից և հնարավոր խցանումներից խուսափելու համար, 2021 թ. դեկտեմբերի 18-ին Երևան քաղաքի Բաղրամյան 3-րդ նրբանցքում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, որի արդյունքում նշված նրբանցքում երթևեկությունը կկազմակերպվի միակողմանի՝ ըստ կից սխեմայի»:

Ճանա պարհային ոստիկան ությունից հա յտնում են․ «Ճանապարհա յին երթևեկության ա նվտանգության բարե լավման նպատակով, տրանսպո րտային միջոցների երթևեկության հապաղո ւմներից և հն արավոր խցա նումներից խուսափելու համար, 2021 թ. դեկ տեմբերի 18-ին Երևան քաղ աքի Բաղրա մյան 3-րդ նրբանցք ում կկատարվի երթևեկու թյան կազմակե րպման փոփոխո ւթյուն, որի արդյունքում նշված նրբանցքում երթևեկությունը կկազմակերպվի միակողմանի՝ ըստ կից սխեմայի»: