ՀՀ առողջապահության նախարարը նոր հրաման է ստորագրել․ ՏԵՂՅԱԿ ՊԱՀԵՔ ԲՈԼՈՐԻՆ

ВИДЕО

Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը սեպտեմբերի 24-ին հրաման է ստորագրել, որով հաստատել է հի վանդանոցային պայմաններում կոր ոնավիրո ւսային հի վանդությամբ պացիենտների վարման կլ ինիկական ուղեցույցը։ Իրավաբան.net-ը ներկայացնում է հրամանը․

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. Նոր կոր ոնավիրո ւսային վա րակի կլ ինիկական վարման արդի ուղեցույցի հիմքում ընկած է օպտիմալ բժ շկական օգնություն և սպասարկում տրամադրել բոլոր պացիենտներին և կյանքեր փրկելու ռազ մավարական գերակայություն: Ուղեցույցը հասցեագրված է կո րոնավիրո ւսով կասկածվող կամ հաստատված ախ տորոշմամբ պացիենտներին բժ շկական օգնություն և սպասարկում տրամադրող կլ ինիկական մասնագետներին:

2. Կո րոնավիրո ւսի բուժման ներկայիս ուղեցույցը փոփոխական է: Այս պահին բազմաթիվ կլ ինիկական փորձարկումներ են իրականացվում, որոնք ուսումնասիրում են տարբեր միջամտությունների արդյունավետությունը, և որոնց արդյունքների հիման վրա կսահմանվեն նաև հետագա կլ ինիկական ուղեցույցները: Անհրաժեշտ է, որպեսզի տրամադրվող ուղղորդումը լինի ապացուցողական բժ շկությամբ հիմնավորված, վստահելի և համապարփակ՝ ապահովելով պացիենտների օպտիմալ բժ շկական օգնությունը և սպասարկումը հի վանդության ողջ ընթացքում: Շարունակում է ուսումնասիրվել ամենաթարմ կլ ինիկական տվյալները՝ կո րոնավիրո ւսով պացիենտներին բո ւժող բժ իշկներին բո ւժման արդի առաջարկություններ տրամադրելու համար:

2. ԿԼ ԻՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔ 3. Դեռևս պարզ չէ, թե SARS-Co V-2-ով վա րակված անձանց ո՞ր տոկոսն է մնում անախ տանիշ. ըստ վերջին վերլուծության, որում ներառվել է նախապես սահմանված և սքրինինգային հետազոտության ենթարկված պոպուլյացիաներում կատարված յոթ հետազոտություն, այդ տոկոսը հասնում է 31%-ի (կանխատեսման միջակայքը տատանվում է 26–37%-ի միջև):

4. Ախ տանիշներ ունեցող հի վանդ անձանց մեծամասնության մոտ հի վանդությունն ունենում է թեթև (40%) կամ միջին ծանրության (40%) ընթացք, վար ակվածների մոտավորապես 15%-ի մոտ զարգանում է ծանր հի վանդություն, որը պահանջում է թթվածնային բո ւժում, իսկ պացիենտների 5%-ի վիճակը լինում է ծա յրահեղ ծանր (կրի տիկական) և ուղեկցվում է այնպիսի բարդություններով, ինչպիսիք են շնչառական ան բավարարությունը, սուր շն չառական դի սթրես համա խտանիշը (ARDS), սեպ սիսը և սեպ տիկ շ ոկը, թրո մբոէմբոլիաները և/ կամ բազմաօրգանային անբա վարարությունը, ներառյալ եր իկամների սուր վնասո ւմը և սրտի վնասո ւմը:

Добавить комментарий